Åns tillflöden

Längs Kävlingeåns sträckning från Vombsjön till havet tillkommer flera biflöden, varav de största är Harlösabäcken, Klingavälsån, Ålabäck, Sularpsbäcken, Bråån och Hobybäcken. Till Vombsjön rinner Borstbäcken och Björkaån. I tillflödena nedströms Vombsjön vandrar havsöring upp för lek under hösten och vintern.

Hobybäcken avvattnar Stångby mosse och rinner ut i Kävlingeån vid Västra Hoby. Bäcken har ett strömmande klart vatten som rinner över sand, grus och stenbotten.  I Hobybäcken har 6 fiskarter observerats: grönling, id, småspigg, storspigg, ål och öring. Den art som förekommer rikligast är öringen. Havsöringen vandrar upp och leker i Hobybäcken under hösten och vintern.

Bråån är ett av de större tillflödena och mynnar i Kävlingeån vid Örtofta. Bråån har en stor fallhöjd med strömmar och forspartier som dominerar vattenbiotopen. I Bråån har 17 fiskarter observerats. De vanligast förekommande är öring, grönling, elritsa, sandkrypare, mört, gädda och ål. Havsöringen vandrar upp och leker i Bråån under hösten och vintern.

Klingavälsån är det största tillflödet och mynnar i Kävlingeån 2 km nedströms Vombsjön. Klingavälsån har en relativ låg fallhöjd och lugnflytande partier dominerar vattenbiotopen. Ån rinner genom Klingavälsåns naturreservat, som dessutom är ett Natura 2000 område. I Klingavälsån  har 16 fiskarter observerats. De vanligast förekommande är abborre, gädda, grönling, mört, stensimpa, ål och öring.