Author Archive

Stämma för 2020

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Förra årets fiskestämma flyttades fram till ett säkrare datum. Nu när vi är inne i tredje vågen så hölls stämman digitalt (Stämma 2020). Lennart Bengtsson höll i mötet och redogjorde för förenings aktiviteter (se verksamhetsberättelse-2019).

 

Fiskestämma 2020

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Hoppas att ni håller er friska. På grund av corona-viruset har styrelsen beslutat att skjuta upp årets fiskestämma.

Stämman kommer att hållas till hösten. Tid kommer att meddelas i god tid.

Samråd projekt Rinnebäck

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Kävlingeåns-Löddeåns FVO inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för anläggande av ett omlöp samt biotopvårdsåtgärder vid Rinnebäcks Mölla.

Kävlingeåns-Löddeåns FVO äger dammen vid Rinnebäcks Mölla som utgör ett partiellt vandringshinder för svagsimmande fiskar. Syftet med projektet är att möjliggöra fiskvandring för samtliga förekommande fiskarter förbi dammen samt att skapa lek- och uppväxtområden för strömlevande fisk.  För mer information gå in på Fiskevårdsteknik sida.

Stämma 2019

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 25 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet (verksamhets berättelse 2018). Fiskekort priserna har höjts från år 2018, till 50 kr för dagskort och till 500 kr för årskort. Från år 2018 gäller även maxmått för abborre på 40 cm, sen tidigare finns det ett maxmått för gädda på 100 cm. (mötesprotokoll)

Invigning av Viltvatten-våtmark vid Ådalen 11 april

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Under 2018 restaurerades en igenväxt damm som anlades som ett viltvatten för ca 30 år sedan. Dammen var före restaureringen helt igenväxt och utloppet från viltvattnet utgjorde ett partiellt vandringshinder för fisk. Under sommaren 2018 rensades dammen och vandringshindret åtgärdades, vilket genomfördes på initiativ från fiskevårdsområdet.

Torsdagen den 11 april kommer Kävlingeåns och Löddeåns fiskevårdsområde att inviga det restaurerade viltvattnet. Finansiering av projektet har skett med bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta och Kävlingeåns vattenråd samt med medel från Kävlingeåns-Löddeåns fvo. Inbjudan

Verksamhetsberättelse 2018

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Verksamhetsberättelse för 2018 presenteras nu inför vårens stämma som kommer att ske den 25 april, mer information kommer längre fram.

Under mars var det ett rejält högvatten upp mot 60 kubik. Ängarna har svämmat över lagom till gäddans lek, som nu har goda förutsättningar.  Högvattnet lockade upp stor blank havsöring och goda fångster har skett vid mynningen, men även längre upp i ån.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Restaurering av viltvatten-våtmark vid Ådalen

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

En mindre bäck avvattnar ett område Söder om Löddeköpinge, i dess nedre delar rinner bäcken genom en mindre damm, vilken anlades som viltvatten för ca 30 år sedan. Dammen var före restaureringen helt igenväxt och utloppet från viltvattnet utgjorde ett partiellt vandringshinder för fisk. Under sommaren 2018 rensades dammen och vandringshindret åtgärdades, vilket genomfördes på initiativ av fiskevårdsområdet.  Finansiering av projektet har skett med bidrag från Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta och Kävlingeåns vattenråd samt med medel från Kävlingeåns-Löddeåns fvo. Rapport om projektet finns här.

Viltvatten

Provfiske 2018

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Provfiske har utförts i Löddeån- och Kävlingeåns nedre delar under perioden 2013 – 2018. Syftet med fisket har varit att öka kunskapen om fiskfaunans sammansättning och förändring i tid i åns nedre delar. Totalt har 17 olika fiskarter registrerats.

Sammanfattningsvis visar provfisket på att fiskfaunan sammansättning varierar mellan de undersökta åren. Arter som dominerar i åns nedre delar är mört, abborre och id. För abborre var 2015 ett bra år med riklig förekomst av årsungar, vilket ger en stark årskull som medför fler större abborrar kommande år.

Rapport finns här

Mynningen 2018