Author Archive

Fiskekort.se

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Från år 2017 går det lösa fiskekort via mobiltelefon eller dator. Gå in på länk nedan, så hittar ni lätt fram hur ni löser fiskekort digitalt. När ni löser årskort rekommenderas att ni skriver ut kortet så det lätt går att visa upp vi kontroll.

hemsidesknapp

Stämma 2016

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 28 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet och den stora förlust av föreningens ordförande Lars Pålsson som sedan starten av fiskevårdsområdet hängivit arbetat med goda resultat för fisken och fisket i ån. Protokoll från stämma.

Rinnebäck-16

Efter stämman informerade Lukas Österling från Länsstyrelsen hur myndigheten ser på äldre dämmen som finns i Kävlingeån. Lukas berättade vilka lagar och regler som gäller samt Vattendirektivets målsättning med att undanröja vandringshinder och återskapa naturliga strömvattenmiljöer.

Anders Eklöv redogjorde därefter för utförda provfisken i ån och resultat från fiskfällan vid Håstad.

 

Kävlinge Å Dag

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Kävlingeåns Vattenråd och Kävlingeåns – Löddeåns fiskevårdsområde inbjuder ungdomar och familjer till en dags fritt fiske längs Kävlingeåns stränder den 14 maj kl. 10 – 15. Tipsrunda arrangeras med fina priser. Möjlighet att låna fiskespö och proffsiga instruktörer visar hur fisken ska fångas samt guidning av en naturpedagog. Korv och läsk serveras. Kävlinge Scoutkår hjälper till under dagen och berättar om sina aktiviteter. Natursnokarna i Kävlinge kommer att vara på plats och visa vägen till något spännande. Vi kommer att hålla till på Måsängen söder om Kvarngatan i Kävlinge. Karta

Fiskets Dag arrangeras i samarbete med Scouterna Kävlinge, Natursnokarna Kävlinge, Sportfiskarna i Skåne och Fk-Balans. Informationsblad

Fiskestämma 2016

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Medlemmar i  Kävlingeåns-Löddeåns Fiskevårdsområdesförening kallas till ordinarie fiskestämma på Villa Aquila, Södra Vallgatan 10 i Kävlinge.

Torsdagen den 28:e april, kl. 19.00.

 

Lax i Kävlingeån 2015

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Vid elfiske i Bråån (18/9) fångades ett flertal laxungar (årsungar kläckta våren 2015). Vid fisket fångades även mycket rikligt med öring, elritsa, grönling och sandkrypare. Läs rapporten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Öring (överst) och lax

Kävlingeån har historiskt varit ett laxvattendrag där stora laxar fångades under 1800-talet, vilket bekräftas av på den tiden kända biologen Sven Nilsson. Laxen försvann under 1900-talet på grund av vandringshinder och föroreningar.

Svenska Lax och Laxöringföreningen försökte för 50 år sedan få tillbaks laxen i Kävlingeån.  Under åren 1944 – 1975 planterades det ut ca 2 miljoner laxungar inom Kävlingeåns vattensystem. Föreningen hade kläckerier belägna på olika platser i avrinningsområdet, först vid Skogsmöllan därefter Håstadmölla och slutligen vid Ellinge. Trots stora utsättningar av lax under en 30-års period, gav detta inget resultat för att etablera ett självreproducerande laxbestånd i Kävlingeån. Dålig vattenkvalité i Kävlingeåns huvudfåra var med all säkerhet en av orsakerna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Strömbiotop i Bråån

Det är nu ytterst glädjande att kunna konstatera förekomst av lax i Bråån, vilket visar att lax har vandrat upp och lekt i Bråån under hösten 2014.

Lyckad lek för abborren 2015

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Vid årets nätprovfiske i Löddeåns nedre delar fångades 12 fiskarter, vanligast var abborre, mört och löja. Jämförelse med fisket 2013 och 2014 var mönstret motsvarande med fler fiskar i åns nedre delar. Totalt har 15 fiskarter fångats vid provfiskena 2013 – 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Löja (överst) och skarpsill

En udda art som har fångats är skarpsill, som är en marin art, men kan under sommarhalvåret vandrar upp i åns nedre del.

Antalet årsungar av abborre var betydligt högra vid fisket 2015 jämfört med föregående år, vilket visar på att abborrens lek och ynglens överlevnad våren 2015 har varit framgångsrik. Läs rapporten

Öring vid provfiske

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Vid provfiske i en mindre bäck öster om Löddeköpinge fångades ett flertal årsungar av öring nedströms ett partiellt vandringshinder. Uppströms i bäcken erhölls endast en öring, vilken var större och kläckt våren 2014. Andra fiskar som fångades nedströms vandringshindret var småspigg, storspigg och ål.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tydligt är att kulverten har utgjort vandringshinder för havsöring hösten 2014, men att fisk kan passera vissa år, troligt höstar med höga flöden. Det föreslås därför att vandringshindret åtgärdas med uppbyggnad nedströms kulvert med block för att underlätta fiskens vandring. Preliminär rapport.

Fiskets Dag 16 maj

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fisketsdag1

Glada och ivriga fiskare i alla åldrar strömmade till längs Kävlingeån vid Måsängen denna lite lätt gråmulen dag. Från bryggan hördes skratt och rop när små mörtar och löjor drogs upp. För många deras första fiskar, de flesta släpptes tillbaks andra togs med hem till katten. Fk-Balans hjälpte till och visade även hur storfiskarna fångar fisk med proffsig utrustning. Lödde Scoutkår grillade korv och visade lekar. Sportfiskarna Skåne berättade om sin verksamhet.

Fisketsdag2

Naturpedagogen Ingegerd berättade och visade småkryp som håvades upp  längs åkanten. Det var många som gick långs ån och löste tipsrundan. Priser kommer att delas ut den närmaste veckan. Rätt tipsrad.

Fisketsdag3

Efter fiske och tipsrundan var det gott med en korv som Scouterna serverade.

Protokoll fiskestämma 2015

Written by Anders on . Posted in Okategoriserade

Den 27 april avhölls årets fiskestämma på Kryddgården i Löddeköpinge. Till stämman hade representanter från Höje å fiskevårdsområde bjudits in. Efter stämman utbyttes erfarenheter mellan Höje å och Lödde- Kävlingeåns fiskevårdsområden, fiskeregler, kortpriser, upplåtelse av fiske mm diskuterades. Avslutningsvis redogjorde Andres Eklöv om utförda fiskundersökningar under 2014. Stämmoprotokollet finns här.
Protokoll – fiskestämma