Stämma 2018

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 26 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet (verksamhetsberättelse 2017). Fiskekort priserna har höjts från år 2018, till 50 kr för dagskort och till 500 kr för årskort. Från år 2018 gäller även maxmått för abborre på 40 cm, sen tidigare finns det ett maxmått för gädda på 100 cm. Protokoll från stämman.

Verksamhetsberättelse 2017

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Verksamhetsberättelse för 2017 presenteras nu inför vårens stämma som kommer att ske den 26 april, mer information kommer längre fram.

Nu är det högvatten i Kävlingeån som svämmar över på ängar längs ån, vilket ger goda förutsättningar för gäddans lek om någon månad. Högvattnet medför även att stor blank havsöring lockas upp från kusten, rapporter de senaste veckorna visar på fina fiskar mellan 3 och 5 kg.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stämma 2017

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 26 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet. Beslöts att fiskekort priserna ska höjas från år 2018, till 50 kr för dagskort och till 500 kr för årskort. Vidare bestämdes att maxmått på gädda ska vara 100 cm och 40 cm för abborre, vilket kommer att gälla från år 2018. Nytt från och med 2017 är att fiskekort kan lösas via internet via appen fiskekort.se  Protokoll från stämman

Fiskekort.se

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Från år 2017 går det lösa fiskekort via mobiltelefon eller dator. Gå in på länk nedan, så hittar ni lätt fram hur ni löser fiskekort digitalt. När ni löser årskort rekommenderas att ni skriver ut kortet så det lätt går att visa upp vi kontroll.

hemsidesknapp

Stämma 2016

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fiskevårdsområdet hade sitt årsmöte i Kävlinge den 28 april. Lennart Bengtsson berättade vad som hänt under året inom fiskevårdsområdet och den stora förlust av föreningens ordförande Lars Pålsson som sedan starten av fiskevårdsområdet hängivit arbetat med goda resultat för fisken och fisket i ån. Protokoll från stämma.

Rinnebäck-16

Efter stämman informerade Lukas Österling från Länsstyrelsen hur myndigheten ser på äldre dämmen som finns i Kävlingeån. Lukas berättade vilka lagar och regler som gäller samt Vattendirektivets målsättning med att undanröja vandringshinder och återskapa naturliga strömvattenmiljöer.

Anders Eklöv redogjorde därefter för utförda provfisken i ån och resultat från fiskfällan vid Håstad.

 

Lax i Kävlingeån 2015

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Vid elfiske i Bråån (18/9) fångades ett flertal laxungar (årsungar kläckta våren 2015). Vid fisket fångades även mycket rikligt med öring, elritsa, grönling och sandkrypare. Läs rapporten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Öring (överst) och lax

Kävlingeån har historiskt varit ett laxvattendrag där stora laxar fångades under 1800-talet, vilket bekräftas av på den tiden kända biologen Sven Nilsson. Laxen försvann under 1900-talet på grund av vandringshinder och föroreningar.

Svenska Lax och Laxöringföreningen försökte för 50 år sedan få tillbaks laxen i Kävlingeån.  Under åren 1944 – 1975 planterades det ut ca 2 miljoner laxungar inom Kävlingeåns vattensystem. Föreningen hade kläckerier belägna på olika platser i avrinningsområdet, först vid Skogsmöllan därefter Håstadmölla och slutligen vid Ellinge. Trots stora utsättningar av lax under en 30-års period, gav detta inget resultat för att etablera ett självreproducerande laxbestånd i Kävlingeån. Dålig vattenkvalité i Kävlingeåns huvudfåra var med all säkerhet en av orsakerna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Strömbiotop i Bråån

Det är nu ytterst glädjande att kunna konstatera förekomst av lax i Bråån, vilket visar att lax har vandrat upp och lekt i Bråån under hösten 2014.

Lyckad lek för abborren 2015

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Vid årets nätprovfiske i Löddeåns nedre delar fångades 12 fiskarter, vanligast var abborre, mört och löja. Jämförelse med fisket 2013 och 2014 var mönstret motsvarande med fler fiskar i åns nedre delar. Totalt har 15 fiskarter fångats vid provfiskena 2013 – 2015.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Löja (överst) och skarpsill

En udda art som har fångats är skarpsill, som är en marin art, men kan under sommarhalvåret vandrar upp i åns nedre del.

Antalet årsungar av abborre var betydligt högra vid fisket 2015 jämfört med föregående år, vilket visar på att abborrens lek och ynglens överlevnad våren 2015 har varit framgångsrik. Läs rapporten

Öring vid provfiske

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Vid provfiske i en mindre bäck öster om Löddeköpinge fångades ett flertal årsungar av öring nedströms ett partiellt vandringshinder. Uppströms i bäcken erhölls endast en öring, vilken var större och kläckt våren 2014. Andra fiskar som fångades nedströms vandringshindret var småspigg, storspigg och ål.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tydligt är att kulverten har utgjort vandringshinder för havsöring hösten 2014, men att fisk kan passera vissa år, troligt höstar med höga flöden. Det föreslås därför att vandringshindret åtgärdas med uppbyggnad nedströms kulvert med block för att underlätta fiskens vandring. Preliminär rapport.

Fiskets Dag 16 maj

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Fisketsdag1

Glada och ivriga fiskare i alla åldrar strömmade till längs Kävlingeån vid Måsängen denna lite lätt gråmulen dag. Från bryggan hördes skratt och rop när små mörtar och löjor drogs upp. För många deras första fiskar, de flesta släpptes tillbaks andra togs med hem till katten. Fk-Balans hjälpte till och visade även hur storfiskarna fångar fisk med proffsig utrustning. Lödde Scoutkår grillade korv och visade lekar. Sportfiskarna Skåne berättade om sin verksamhet.

Fisketsdag2

Naturpedagogen Ingegerd berättade och visade småkryp som håvades upp  längs åkanten. Det var många som gick långs ån och löste tipsrundan. Priser kommer att delas ut den närmaste veckan. Rätt tipsrad.

Fisketsdag3

Efter fiske och tipsrundan var det gott med en korv som Scouterna serverade.