Fiskvägar

Fiskevårdsområdet har tillsammans med Länsstyrelsen bekostat fyra fiskvägar under perioden 2000 till 2010. Syftet med fiskvägarna har varit att underlätta fiskens vandring i Kävlingeån.

Bösmöllan
Vandringshindret består av en kraftverksdamm, vilket har utgjort ett svårt hinder för vandrande fisk. Havsöring har tidigare endast kunnat passera dämmet vid riktigt höga flöden under höst och vinter. En fiskväg etablerades hösten 2001 på dämmets södra sida.

Fiskvägen har byggts av Ignita Fiskevårdsbyrå. Finansiering har skett från Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet.

Silverforsen
Silverforsen är belägen inne i Kävlinge, vandringshindret består av ett äldre dämme som går snett över ån. Fiskvägar har tidigare anlagts i slutet av dämmet där den högsta fallhöjden finns. Dessa fiskvägar har haft en bristfällig funktion och var  konstruerade enbart för laxartad fisk. Ny fiskväg har därför konstruerats och byggts på åns södra sida år  2000, där fallhöjden är som lägst. Fiskvägen har byggts som en naturlig fors med sten och block så att alla fiskarter kan passera. Vid kontroll med elfiske hösten 2002 fångades elritsa, grönling, sandkrypare, ål och öring i fiskvägen.

Fiskvägen har byggts av Ignita Fiskevårdsbyrå. Finansiering har skett från Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet.

Rinnebäck
Vid Rinnebäck finns ett äldre kraftverksdämme som har utgjort ett partiellt vandringshinder för havsöring. Fiskevårdsområdet köpte fallrätten och närliggande mark av Skånska Energi hösten 2006.  Vid åns södra sida, där den lägsta fallhöjden finns, öppnades dämmet upp under sommaren 2007. Ett mer samlat flödet rinner nu på denna sida, vilket har underlättat havsöringens vandring.

Arbetet vid Rinnebäck har utförts av Ignita Fiskevårdsbyrå. Finansiering har skett från Länsstyrelsen och fiskevårdsområdet.

Lilla Harrie
Vid Lilla Harrie kraftverk finns ett dämme som har utgjort ett partiellt vandringshinder. En fiskväg har tidigare varit belägen intill kraftverket, men har haft en bristfällig funktion. Detta på grund av att fisken har haft svårt att hitta fiskvägen som har haft ett begränsat flöde. Vid åns södra sida, där den lägsta fallhöjden finns, öppnades dämmet upp under sommaren 2010, med ett fast utskov som samlar ett flöde på denna sida och som ökar med vattenståndet i ån.

    

Förslag på fiskvägen vid Lilla Harrie har tagits fram av Eklövs Fiske & Fiskevård. Arbetet har utförts av NCC och Ignita Fiskevårdsbyrå. Finansiering har skett från Länsstyrelsen.