Samråd projekt Rinnebäck

Written by Anders on . Posted in Napp Å Nytt

Kävlingeåns-Löddeåns FVO inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för anläggande av ett omlöp samt biotopvårdsåtgärder vid Rinnebäcks Mölla.

Kävlingeåns-Löddeåns FVO äger dammen vid Rinnebäcks Mölla som utgör ett partiellt vandringshinder för svagsimmande fiskar. Syftet med projektet är att möjliggöra fiskvandring för samtliga förekommande fiskarter förbi dammen samt att skapa lek- och uppväxtområden för strömlevande fisk.  För mer information gå in på Fiskevårdsteknik sida.